Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring
(12/04/21)


01. Algemeen

Enneagramschool  stelt hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonsgegeven. Wij stellen in dit kader enkele duurzame principes voorop en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Enneagramschool zal dan ook voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens[1](“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AGV”), inzake gegevensbescherming en regelgeving en zij zal steeds samenwerken met de bevoegde autoriteiten. De principes en maatregelen die Enneagramschool  toepast,   zijn opgenomen in onderhavige gegevensbeschermingsverklaring (“Gegevensbeschermingsverklaring” of “Privacyverklaring”). 

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door Enneagramschool, een samenwerking bestaande uit Match@Work bvba, met maatschappelijke zetel te Ringovenlaan 41 bus 1 – 2845 Niel en met ondernemingsnummer BE 0535.560.457 en TRIAM BV, Wouterstraat 1, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer BE 0463 218 154. Enneagramschool  staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van Enneagramschool.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u als klant, gebruiker of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

Contactgegevens:

Enneagramschool 

Ringovenlaan 41 bus 1

2845 Niel

Tel.: 0491 36 10 63

https://www.enneagramschool.be/

info@enneagramschool.be


02. Toepasselijkheid

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door Enneagramschool in België in verband met de producten en diensten die wij aanbieden. Hieronder vallen de gegevens die(i) online worden verzameld via het klantregistratieformulier, het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, marketingcampagnes en advertentiecookies op onze website (enneagramschool.be), en (ii) offline worden verzameld via de klantenservice en vertegenwoordigers-verkopers.

 

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring geldt ook voor aanbiedingen en advertenties van Enneagramschool, producten die wij of een derde namens ons kunnen vertonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites, platformen en applicaties van derden hebben ook hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen en algemene voorwaarden. Enneagramschool raad u aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek van de websites, platformen en applicaties van derden.

 

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring maakt integraal deel uit van onze gebruiksvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden.

 

03. Welke persoonsgegevens

Enneagramschool verzameld en verwerkt enkel persoonsgegevens die we nodig hebben voor het leveren van onze diensten en het communiceren met onze klanten en prospecten. Volgende gegevens worden door ons verzameld:

•    voor- en achternaam;

•    adresgegevens;

•    telefoonnummer;

•    e-mailadres;

•    overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

•    locatiegegevens;

•    gegevens over uw activiteiten op onze website;

•    gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen 

•    algemene toegangsgegevens van Huddle:

 

Enneagramschool vraagt niet naar specifieke gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de klanten en of gebruikers raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

De gegevens die Enneagramschool over u gebruikt om onze bestanden te controleren en of aan te vullen, zijn ofwel (i) door u rechtstreeks verstrekt, of (ii) afkomstig van bepaalde (openbare) bronnen, waaronder databanken van officiële instanties, kredietinformatiebureaus en andere databanken die publiekelijk beschikbaar worden gesteld door derden. Dit ten allen tijde in overeenstemming met de AVG.

 

04. Rechtsgrond(en) van verwerking

Enneagramschool verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (met toestemming van de betrokkene), 6.1 (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst), 6.3 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen), 6.4 (f) (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen) en alle overige bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke hierop van toepassing zijn.

 

05. Verwerkingsdoeleinden

Enneagramschool verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u, klanten en of potentiële klanten (prospects):

•    voor haar klanten- en orderbeheer, waaronder de klantenadministratie, prospecten, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteit;

•    het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame;

•    voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;

•    ;

•    om klanten en gebruikers telefonisch of elektronisch (e-mail) te bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening van Enneagramschool  uit te kunnen voeren;

•    om klanten en gebruikers te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Enneagramschool;

•    om klanten en gebruikers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

•    om goederen en diensten af te leveren op de daartoe bestemde plaats;

•    om te voldoen aan Enneagramschool  wettelijke verplichtingen.

 

Enneagramschool kan uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


06. Communicatie via e-mail

De communicatie die u via e-mail van Enneagramschool ontvangt, waaronder nieuwsbrieven en promotionele e-mailberichten, kunt u stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk bericht zijn vermeld (opt-out).


07. Delen van uw persoonsgegevens

Enneagramschool zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien (i) dit nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals omschreven in Art. 5 van deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring, (ii) dit nodig is ingevolge de toepasselijke wet-en regelgeving wettelijke verplichtingen, of (iii) dit nodig is ingevolge de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Enneagramschool een verwerkersovereenkomst af en of zijn onze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 Er zijn een aantal vertrouwde derden met wie Enneagramschool uw persoonsgegevens kan delen. Dit betreft:

•    derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld;

•    wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om Enneagramschool te vragen de informatie openbaar te maken;

•    externe leveranciers van diensten aan Enneagramschool , zoals data-verwerkingsleveranciers;

•    web analytics tools, zoals Google (zie hieronder Art. IV)

 

08. Bewaringstermijn

Enneagramschool   zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld conform de AVG, waaronder het leveren en verstreken van haar diensten en producten en/of om te voldoen aan de interne werking van Enneagramschool, zoals het onderhoud van het klantenbestand en relatiebeheer en procedurele waarborgen.

Meer bepaald wordt de informatie van klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie, dit vanaf uw laatste contact met Enneagramschool zoals de datum van uw laatste aankoop of registratie, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures.

Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval door Enneagramschool worden bewaard gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet – en regelgeving.


09. Beveiliging van de persoonsgegevens

Enneagramschool  neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden dat zij hetzelfde doen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan werknemers van Enneagramschool op basis van het principe van volstrekte noodzakelijkheid, dit conform onze interne strenge richtlijnen.

Mochten uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op informatiebeveiliging, dan zal Enneagramschool onmiddellijk actie ondernemen en trachten de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren. Indien nodig zal Enneagramschool u hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de AGV.


10. Uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens

Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan eveneens in dit kader vragen voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, alsook aan wie zij worden meegedeeld.


Intrekken van toestemming, bezwaar, en recht op overdracht van uw persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Enneagramschool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan bij Enneagramschool een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover Enneagramschool van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te versturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@enneagramschool.be.

Enneagramschool  houdt eraan zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren, uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek.


Enneagramschool wijst u erop dat u, in geval van conflict met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, contact kan opnemen met of een klacht kan indienen bij Enneagramschool op het adres vermeld onder Art. 1 van deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring.

 

U heeft tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienenhttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

11. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermings- of Privacyverklaring

Enneagramschool kan deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal Enneagramschool de datum van de ‘laatste update’ boven aan deze verklaring aanpassen. Enneagramschool zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring Privacyverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

 

12. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en specifieke gegevens bevatten zodat u bij een volgende bezoek weer wordt herkend. Cookies worden op www.enneagramschool.be  gebruikt om de landselectie / Enneagramschool vestiging op te slaan. Daardoor kunt u bij een volgende bezoek direct naar de desbetreffende pagina worden geleid. De cookie wordt alleen opgeslagen als u instemt met het opslaan door op OK te drukken. Verder worden er cookies gebruikt in persberichten om de aangemelde persoon te herkennen zodat opnieuw aanmelden niet nodig is. U kunt de cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser verwijderen.

Enneagramschool maakt op de website ook gebruik van links naar third parties zoals Youtube, facebook, instagram en linkedin. Als u op deze buttons klikt zullen deze sites ook cookies op uw toestel plaatsen. Wij verwijzen hiervoor door naar de privacy verklaringen van de desbetreffende sites.

Je kan op elk moment je cookievoorkeuren aanpassen: Mijn cookie voorkeuren aanpassen

  

13. Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u een analyse van het gebruik van de website kunt uitvoeren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten voor de website-exploitant op te stellen en om andere diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en internet. Google kan deze gegevens eventueel ook aan derden verstrekken voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Enneagramschool wilt u erop wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. IP-adressen worden daarom alleen ingekort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is het uitgesloten dat bij de analyse van het gebruik van onze website gegevens direct aan personen kunnen worden gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen; wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en aan uw gebruik van de website zijn gelinkt (incl. uw IP-adres), en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u instemt met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven aard en wijze en voor het hiervoor genoemde doel.


14. Coachcalls

Tijdens onze coaching sessies maken we gebruik van het platform Huddle. 

Op Huddle bewaren we de opgenomen trainingsessies voor 2 maanden opdat deelnemers ze terug kunnen raadplegen gedurende het coachingtraject. 

Door deel te nemen aan de coach call geef je toestemming dat jouw sessie opgenomen wordt en gedeeld wordt op het platform. Dit is enkel toegankelijk voor betalende leden.

De video’s kunnen niet gedownload worden en worden na 2 maanden permanent verwijderd.