Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Enneagramschool’ de organisatie vertegenwoordigd door Marianne Requilé, Triam BV en Sandra De Clercq, Match at Work BV.


1.2 Klant: de (rechts)persoon aan wie Enneagramschool een product in de vorm van een dienst of fysiek of digitaal product verkoopt.


1.3 Licentienemer: de (rechts)persoon met wie Enneagramschool een overeenkomst heeft gesloten.


1.4 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene voorwaarden) tussen Enneagramschool en de Klant of Licentienemer op grond waarvan Enneagramschool aan de Klant of Licentienemer diensten verleent of producten verkoopt. 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Enneagramschool en op alle overeenkomsten gesloten met Enneagramschool.

 

2.2 Enneagramschool is gerechtigd de inhoud van deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per email bekend gemaakt en treden veertien dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

2.3 Indien de Klant of de Licentienemer de wijzigingen in de Algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Enneagramschool tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Enneagramschool zijn vrijblijvend en kunnen binnen 14 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

 

3.2 De overeenkomst tussen Enneagramschool en de Klant of Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop van een product of dienst en vervolgens af te rekenen. Dus pas wanneer een betaling tot stand is gekomen, is er sprake van een overeenkomst.


Artikel 4 – Diensten via Huddle 

4.1 Enneagramschool verleent aan de Klant/Licentienemer toegang tot het leerplatform Huddle en/of de Ennea Community. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

 

4.2 Het gebruiksrecht als Klant is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan om het gebruikrecht te verkopen, te verhuren of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen. 

 

4.3 Het gebruiksrecht als Licentienemer is voorbehouden voor het tonen van het materiaal aan coachees/klanten. Enkel indien dit uitdrukkelijk gestipuleerd is in een overeenkomst tussen Enneagramschool en de Klant, kan de Licentienemer het materiaal verkopen aan derden. Verhuren is niet toegestaan.


Artikel 5– Rechten en plichten Enneagramschool 

5.1 De Enneagramschool bepaalt de frequenties van de coachcalls/webinars. De sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. 

 

5.2 Zowel online als live trainingen kunnen gemaximeerd worden qua aantal deelnemers.

 

5.3 De Enneagramschool spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. 

 

5.4 De Enneagramschool kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met nieuwe trainingen, modules of documenten. Deze trainingen, modules of documenten kunnen aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden en vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. 

 

Artikel 6– Rechten en plichten Klant of Licentienemer

6.1 De Klant mag enkel gebruik maken van het materiaal ten eigen titel.

 

6.2 De Licentienemer verbindt zich er uitdrukkelijk toe het materiaal enkel en alleen te gebruiken in het kader van individuele coaching . In geen enkel geval mag het materiaal uitgeleend worden aan derden of getoond worden in training. 

 

6.3 De Klant/Licentienemer verbindt zich ertoe het materiaal nooit te verspreiden of op een andere manier dit materiaal te delen. Zo wel, dan is de Klant/Licentienemer verantwoordelijk voor de gevolgen en de kosten die volgen uit het recupereren van al het onterecht gedeelde materiaal en dit vanaf deze overeenkomst is ingegaan. Daarnaast kan de Klant/Licentienemer ook gerechtelijk vervolgd worden en wordt er een schadevergoeding van €5000 per inbreuk gerekend. 


Artikel 7 - Vergoedingen en prijzen

7.1 Bij aankoop van de online basiscursus krijgt de Klant onmiddellijk toegang. De Klant kan op elk moment zijn lidmaatschap zelf beëindigen. 


7.2 De Licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

 

7.3 Fysieke producten worden verstuurd na betaling. 

 

7.4 De Enneagramschool heeft te allen tijde het recht de toegang tot Huddle te blokkeren als de betaling niet tijdig gebeurt, wanneer de Klant de ethische code niet respecteert of in geval deze overeenkomst niet nageleefd wordt. 

 

7.5 De Licentienemer met een licentie om gebruiksrecht te verkopen, is gebonden aan de minimum verkoopsprijs zoals overeengekomen wordt op het moment van aankoop, per basiscursus per persoon. 

 

7.6 Eventuele klachten betreffende facturen dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 kalenderdagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.


Artikel 8– Annulering door Klant

8.1 Live of online training (exclusief zelfstudie via Huddle), workshop, event, webinar:  Bij annulatie tot een week op voorhand is de Klant 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.  Annuleert de Klant minder dan een week op voorhand, dan is de Klant het volledige bedrag verschuldigd. De Klant kan zich kosteloos laten vervangen voor een live training, webinar, workshop of event door iemand die aan de vereisten voor deelname voldoet  (zie voorwaarden op www.enneagramschool.be).

 

8.2 Indien er kosten verbonden zijn die al gemaakt zijn (bvb. de vragenlijst HPEI) dan is er een extra kost van €20 ongeacht de termijn van annulatie. 

 

8.3 Coaching: Annuleert de klant een coaching sessie minder dan 48u voor het geplande aanvangsuur, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze volledig te betalen.

 


Artikel 9– Annulering door Enneagramschool

9.1 In geval van annulatie door Enneagramschool, wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort of wordt een nieuwe datum voorgesteld. Een annulatie van een workshop of training kan gebeuren als er onvoldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht geannuleerd of verzet worden.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendommen

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de trainingen en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Enneagramschool ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder zijn begrepen kennisprogramma’s, teksten, designs, waaiers, boeken, e-books, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Enneagramschool.  

 

10.2 Het is de Klant of Licentienemer niet toegestaan om de dienst/product of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

10.3 De Klant of Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 11 – Overmacht

11.1 Enneagramschool is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
 a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Enneagramschool
 b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 c) belemmeringen als gevolg van de door de Klant of Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
 d) brand
 e) ongeval of ziekte

 f) door Enneagramschool onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Enneagramschool afhankelijk is 

 g) pandemie


11.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Klant of Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Enneagramschool tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 

11.3 Indien Enneagramschool door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant of Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 12 – Privacy

12.1 Enneagramschool respecteert de privacy van de Klant of Licentienemer. Enneagramschool zal de persoonsgegevens van de Klant of Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Enneagramschool is in te zien. De Klant of Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 13 - Advisering en kennisdeling

13.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of uiterlijk 7 dagen na een training, workshop, cursus, event of coaching sessie. Enneagramschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken van derden (trainingslocatie).

 

13.2 Enneagramschool heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een training, workshop, cursus, event of coaching sessie te weigeren.

 

13.3 De aansprakelijkheid van de Enneagramschool is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".

 

13.4 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen/Hasselt bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

13.5 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van de Enneagramschool.

 

13.6 Elke inschrijving of aankoop betekent aanvaarding door de Klant van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website (www.enneagramschool.be).